Tekst

DWARSDENKERS-NETWERK 
De macht op de achtergrond
 


Wie aan „complotdenken” doet, wie kritische vragen stelt over de officiële versie van de moord op Pres. JF Kennedy, vragen heeft over het officiële verhaal rond 11 sept 2001, het JIT-rapport inzake de MH17, de aanslagen in 2004 in Madrid, Charlie Hebdo, de aanslag op de Kerstmarkt in Berlijn en veel andere vreemde zaken dan vormt men een „anti-Joods/anti-Semitisch probleem” in de ogen van CIDI (Centrum informatie en documentatie Israël) en de ANNE FRANK STICHTING (klik HIER ) Het inreisverbod van David Ike omdat hij zogenaamd een Jodenhater en Holocaust-ontkenner zou zijn is door CIDI via en d.m.v. de rechter bewerkstelligd. Heel merkwaardig dat juist uitgerekend deze stichtingen tot deze conclusies komen. Nadenkend hierover komt men tot de conclusie dat het juist de Anne Frank Stichting en CIDI zijn die na eigen onderzoek naar genoemde gebeurtenissen - en eveneens zoals zoveel anderen - sporen ontdekt hebben die naar aanstichters van (quasi) Joodse afkomst leiden. Dat is voor ons de reden om de geschillen en verschillen van inzicht juist in Joodse en quasi Joodse kringen nader onder de loep te nemen.


In de eerste instantie zullen we ons de vraag kunnen stellen: Wanneer kan iemand zichzelf een Jood noemen?
Joden zijn via de vrouwelijke bloedlijn afstammelingen van de stam Juda in de oudheid en die toen woonden in hun eigen koninkrijk wat we Judea en Juda noemen PLUS de Torah als het enige heilige geschrift aanvaarden alsmede één God aanbidden met de niet uitspreekbare naam JHWH. Ten noorden van Judea was een ander koninkrijk Israël waar de Israëlieten leefden. Het verschillen tussen deze 2 stammen is dat de Israëlieten naast Jahweh ook
Baäl en de godin Ashera aanbaden en NIET de Torah volgden. In 701 v.Chr., in de tijd van Hizkia, viel de Assyrische koning Sanherib na Israël vervolgens Juda / Judea binnen. Daarmee vond het bestaan van Judea zijn einde. De Israëlieten gingen zich vervolgens ook “Joden” noemen. Iets wat niet juist is en verwarring wekt. Immers: Nadat de Duitsers in mei 1940 Nederland onder de voet liepen en de koningin deserteerde was dat nog geen vrijbrief voor de Fransen om zich “Nederlander” te noemen. Het verschil tussen de Joden van de afkomst van Judea en die van Israëlische roots komt tot uiting in de Openbaringen 2.9 en 3.9 van Jezus Christus: "Ik zal degenen die tot de synagoge van Satan behoren, die beweren Joden te zijn, hoewel ze dat niet zijn, maar leugenaars zijn – ik zal hen laten komen en aan uw voeten laten vallen en erkennen dat ik u heb liefgehad." Herz. 3.9 "Ik ken uw werken, en verdrukking, en armoede, (maar u zijt rijk) en ik ken de godslastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, en het niet zijn, maar de synagoge van Satan zijn." Openbaring Jezus Christus 2.9 wat in feite over de Israëlieten handelde en niet over de Joden van Judea Daarbij komt dat de Assyriërs & de Israëlieten niet de
<<<< Torah als het enige heilige geschrift erkenden, doch meer aan de pet hadden met de
TALMUD. De Talmud >>>> heet inhoudelijk een discussiestuk over de Torah te zijn maar in feite veegt het de vloer aan met de Torah. Wat de Talmud over Jezus te vertellen heeft maakt niemand blij, nl: Zijn moeder Maria was een prostituee en Jezus zelve was daar een product van, tevens was de kruisiging zijn verdiende straf voor verraad wat de Talmud hem in de schoenen schuift. Naast deze Talmud wordt ook de
<<<< Kabbalah - een occult gebeuren - geraadpleegd voor hun vraagstukken.

Tot zover de Joden en “Joden” uit het vroegere Palestina.


Dan hebben we nog de zgn. “Russische Joden” Dat is een verhaal apart. Het is een volk wat eeuwen later tot het Juda-isme op basis van de TALMUD (Babylonische versie) bekeerd is en wat geen druppel joods bloed afkomstig uit het oude Palestina in zich heeft. Ze zijn derhalve absoluut geen Semieten. Op één enkele uitzondering na accepteren zij de Torah dus NIET als hun heilige geschrift, maar verkiezen de Talmud - Babylonische versie alsmede de Kabbalah - als hun leidraad. Hun roots liggen in de buurt van het huidige Kazakstan (Khazarië) Ze worden “Ashkanazische Joden” genoemd. Het zijn juist deze Russische Joden en hun nageslacht die in de moderne geschiedenis de eerste viool gespeeld hebben. Zij hebben zich in verschillende stadia van de (Russische) geschiedenis verspreid over West Europa en vooral de USA. Zoals iedere volksstam bijzondere eigenschappen toegedicht mag worden, zo is dat ook mogelijk bij mensen van Khazarische afkomst. Zie HIER . Niet gek dus dat we  deze mensen zelden of nooit vooraan in vecht- en krachtsporten of atletiek zien. Wel kan hen een hoger IQ toegeschreven dan aan ons Ariërs. Dat kan heel positief uit vallen. Kijk maar naar de vele Joodse kunstenaars, de advocatuur, ingenieurs, professoren. Wie niets sterk is moet maar slim zijn... toch? Niet voor niets is de Israëlische wapentechniek de meest geavanceerde.  Doch deze waardevolle eigenschap kan helaas ook voor criminele doeleinden worden aangewend. En in dat geval spreken we over de Ashkanazische- of Khazaarse maffia. Deze maffia wordt als de meest gevreesde octopus gezien, die wereldomvattend is en zich in alle uithoeken van onze beschaving (vooral de politiek en die plaatsen waar de besluiten genomen worden) laat gelden. Zoals ieder geloof betaamt zijn uiteraard zijn ook de Russische “Joden” onderling verdeeld,  en is er een afsplitsing die zich
Chabad  Lubavitch noemt. (Deze vormt dan de eerder genoemde uitzondering) Zij noemen zich Orhodoxe Joden, wat wil zeggen dat zij uitsluitend de Torah als hun leidraad beschouwen, ze zijn GEEN Zionisten en vertrouwen in de komst van de Messias door God gestuurd. In dat opzicht kan de Chabad gelijk gesteld worden met de Joden met de roots in Judea, alleen zijn het geen Semieten.


En dan zijn we er nog niet want het lijkt er op dat de strijd van Donald Trump tegen zijn Deep State overeenkomt met de strijd van Vladimir Poetin tegen de Oligarchen van de  Khazarische Maffia die vooral het globalisme en het Zionisme voorstaan. Zowel Donald Trump als Vladimir Poetin zijn in deze strijd wederom - net zoals al hun voorgangers - poppetjes aan touwtjes met dit verschil dat we in de geostrategische-/politieke marionetten-voorstellingen nu met 2 partijen te maken hebben in plaats van één Rothschild / Rockefeller-kliek. Was het voorheen zo dat alleen de Rothschilds en de Rockefellers middels de Khazarische/ Ashkanazische Maffia overal aan de touwtjes trok; thans hebben we nu te maken met het feit dat er tegenspel is uit de hoek van de Chabad-Lubavitch. M.a.w. 2 Joodse organisaties / zienswijzen die elkaar openlijk naar het leven staan. (Althans - openlijk - voor die gene die er oog voor heeft)  Wie „Trump Poetin Chabad Lubavitch” als zoekopdracht voor Google intypt raakt verzand in een wederzijdse scheldpartijen en verdachtmakingen. Veel van die verdachtmakingen bleken leugens te zijn tijdens de vele rechtszaken die tegen Donald Trump zijn aangespannen. Maar ze staan thans nog als waarheid op internet vermeld… Google censureert niet alles…….


Schematisch & heel kort door de bocht kunnen we het als volgt weergeven:

Als we Bijbelse voorspellingen moeten geloven volgens Daniël Boek 7 dan mogen we ons in 2028 verheugen op de komst van de Messias (zie HIER ) En zullen noch Trump noch Poetin die Messias zijn. Vermoedelijk zal de Messias vanuit de Sefardische hoek naar voren worden geschoven en zal in rechte lijn een bloedlijn hebben met Koning David. Immers: Sefardische Joden zijn wel degelijk Semieten. Hij zal voor de volgelingen van alle 3
Abrahamitische religies (Judaïsme, Christendom en de Islam) aanvaardbaar moeten zijn. Hoe kan er anders Vrede op Aarde komen? Het zijn vooral de NIET-Zionistische volgelingen van Juda (Sefarden/Orthodox en Chabad Lubavitch) geweest die tijdens de Tweede Wereld Oorlog het extra zwaar te verduren hebben gehad. Heel langzaam heeft de Chabad Lubavitch zich hieruit hersteld en vormt nu een Joodse organisatie die - door infiltraties en doordacht spel - heel veel politieke invloed verworven heeft vanuit een soort strijd die veel weg heeft van het verhaal over David tegen Goliath en waarin de Zionisten in dit verhaal de Goliath vormen. De Khazarische Maffia stelt uiteraard dit tegenspel niet al te zeer op prijs en probeert de Chabad Lubavitch zwart te maken waar zij dat kunnen. Beschuldigingen van kinderprostitutie, moord en doodslag - u noemt het maar - klinken luid als u gaat zoeken naar de Chabad op internet. Maar het zijn juist de Ashkanazische / Khazarische die hun goden Baäl / Lucifer / Ashera / Satan aanbidden, aan kinderoffers doen en zich meer met deze duistere praktijken bezig houden. Satanisten draaien per traditie alles om en zeer zeker de waarheid. Het is daarom voor de hand liggend om bij dit soort verhalen de Chabad voorlopig het voordeel van de twijfel te gunnen. Daarbij opgemerkt dat zich onder iedere groepering van mensen rotte appels te vinden zijn waarop de gehele groep niet afgerekend kan en mag worden.


Nu we toch het spirituele bij het wereldgebeuren betrekken kunnen we meteen in de wereld van de Christenen rond snuffelen. Wie in de wereld van complotdenkers een beetje thuis is weet dat het
Vaticaan op geen enkel krediet mag rekenen. In tegendeel; het wordt gezien als één van de bronnen van het kwaad die in eigendom is van, en aan de touwtjes hangend van de Rothschilds. De dubbelrol die het Vaticaan heeft gespeeld tijdens en vooraf gaand aan
WO2 spreekt daar boekdelen over. Hiermee is het duidelijk geworden dat het Vaticaan door krachten uit het Duister wordt geleid.

Doch ook aan Protestante kan is het e.e.a. gaande. Ook daar wordt geïnfiltreerd door de Deep state van de Rothschilds en c.s. Veelal zijn de infiltreerde evangelische kringen te herkennen aan de volgende kenmerken:

  1. OpsommingstekenZe zetten volgelingen van de Islam weg als de Anti-Christ wat absolute onzin is. Immers in de Koran wordt duidelijk gesproken over de komst van een persoon die Christenen de Messias noemen. Ook in de Koran heet deze persoon Jezus. Het verschil van inzicht tussen Christenen en Islam spitst zich toe over de persoon van Jezus. Christenen noemen hem de Messias, de Koran noemt hem een zeer bijzondere profeet. De Koran noemt Jezus de geest van God en de Christenen noemen Hem de zoon van God. In de Koran wordt Jezus veelal “de zoon van Maria” genoemd. De kruisiging en de wederopstanding is iets waar de Koran anders tegen aan kijkt maar doet geen duidelijke uitspraak ten goede of ten kwade over dat onderwerp. Dus hoezo een “Anti Christ” 

  2. Terug naar:
Zo-kun-je-het-ook-zienAfvalligen van hun organisatie worden gemeden alsof het melaatsen zijn of erger.

  3. Terug naar:
Zo-kun-je-het-
ook-zienHet Zionisme wordt verheerlijkt waarbij de criminele acties van NATO-landen in die regio worden verzwegen of als de hand van God gezien wordt, gerechtvaardigd of de tegenpartij in de schoenen wordt geschoven (valse vlag operaties).

Kort door de bocht geredeneerd liggen de Torah, het Oude Testament en de Koran inhoudelijk het dichtst bij elkaar. De Talmud (in 52 delen) veegt de vloer aan met deze geschriften die voor velen heilig zijn. Een feit waarmee de Talmud (welke versie dan ook) een blokkade vormt voor de wereldvrede en harmonie.

 
Nieuws & Thema’s
NL / Bestart.html
Nieuws & Thema’s
INTERNATIONAALCorona.html
Zorg 
en Welzijnthemasites.html
Religieus / 
Spiritueelinternationaal.html
Videozorgenwelzijn.html
Contactreligie.html
Zo-kun-je -het-ook-zienvideo.html
 Lectuurmailto:aanloop-wo2@xs4all.nl?subject=Dwarsdenkersnetwerk
Start / Homezokunjehetookzien.html
CORONA / 
COVID-19lectuur.html
 
 
DWARSDENKERSNETWERK is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden, en dat is hard nodig in deze informatieoorlog